V roce 1993 byla v Liberci předními odborníky na vodotěsné izolace založena firma Sipron s.r.o, která se zaměřila na realizaci krytin plochých střech a izolací spodních staveb proti vodě a radonu s využitím předností foliových materiálů.

V roce 1996 došlo k transformaci a ke vzniku firmy Sipron Liberec s.r.o., která se kromě stavebních aktivit začala zabývat i projekční a inženýrskou činností a velkoobchodem se specializovanými výrobky stavební chemie a drogistickým sortimentem. Stavební, projekční a inženýrská činnost byla následně převedena do firmy Sipron plus s.r.o., která úspěšně působí na českém trhu od roku 1998.

V současné době v aktivitách firmy Sipron Plus převažuje projekční a inženýrská činnost a pracovníci firmy se specializují na:

Projekty sanace a zateplení bytových domů, rodinných domů, objektů občanské vybavenosti vč. přípravy podkladů pro zajištění dotací z programů Panel, Zelená úsporám apod.

Rozbory možností financování sanací a zateplení domů, rozvahy ekonomické návratnosti pro uvedené akce.

Projekty novostaveb nebo rekonstrukcí a přestaveb rodinných a bytových domů v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu, projekty objektů občanské vybavenosti, projekty výrobních objektů a hal

Statické posudky a výpočty pro objekty pozemního stavitelství, posudky a návrhy statických úprav objektů při umístění nového technologického zařízení, změnách způsobu využívání objektů spojených se změnami zatížení a zásahy do nosných konstrukcí.

Návrhy skladeb izolací a rozpracování detailů pro konstrukce plochých střech, zelených střech a teras, návrhy izolací spodních staveb budov proti účinkům spodní vody, návrhy technologických izolací

Návrhy protiradonových opatření pro stávající i nové objekty, případně návrhy protiradiačních opatření pro objekty postavené z materiálů se zvýšeným množstvím radionuklidů.

Návrhy a projekty technických zařízení budov (rozvody vody, plynu, kanalizace) vč. projektů vhodných navazujících zařízení (domovní čistírny odpadních vod, vsakovací jímky, retenční nádrže apod.)

Odborné a expertní posudky v oblasti poruch a stavu konstrukcí pozemních staveb, statických poruch, poruch tepelných a vodotěsných izolací apod. vč. návrhu případných sanačních opatření

Stavebně technické průzkumy staveb se stanovením parametrů použitých materiálů a konstrukcí, stanovením rozsahu a závažnosti poruch jednotlivých částí staveb a zhodnocením stavu a opotřebení rozhodujících konstrukcí objektu.

Zajištění inženýrských činností spojených s vydáním územních rozhodnutí, stavebních povolení, případně dalších vyjádření spojených s přípravou investiční výstavby. Zajištění technické pomoci při přípravě a organizaci výběrových řízení na dodavatele stavby, zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora vč. závěrečného vyhodnocení akce apod.

Firma Sipron Plus je držitelem Osvědčení o autorizaci a Živnostenského listu.